Регламент

                                                                            Додаток  до  рішення сільської
                                                                                    ради від 11.11.2015   №VII/1-5
Регламент
 
 Іванівської сільської  ради
 
Регламент Іванівської сільської ради (далі – Регламент)  визначає порядок діяльності сільської ради, його депутатів, та  посадових осіб  місцевого самоврядування.
Діяльність сільської ради здійснюється у  відповідності з КонституцієюУкраїни, Законами України «Про місцеве  самоврядування  в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад»,    «Про службу в органах місцевого самоврядування», а також  згідно  чинному  Регламенту.
 
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
СТАТТЯ 1. Правова основа діяльності сільської  ради
У відповідності  до  Конституції України, Закону України « Про місцеве самоврядування  в Україні» та  іншими нормативними актами  Іванівська  сільська рада (далі – сільська рада)  є органом  місцевого самоврядування, представником загальних інтересів територіальної громади  сіл Іванівка та Новотатарівка  з правом юридичної особи, наділена власними повноваженнями в межах яких вона діє самостійно.
Сільська рада володіє  власним майном, має свої розрахункові рахунки, самостійно веде бухгалтерський облік по роботі сільської ради та  її установ, може від свого імені набувати майнові  та особисті немайнові  права, нести обов’язки, бути  позивачем  та відповідачем  в суді.
Сільська рада має кутовий та інші  штампи, гербову печатку та печатку для документів.
 
СТАТТЯ 2. Акти сільської  ради
Сільська рада  в межах своїх повноважень приймає нормативні і інші розпорядчі акти в формі рішень, забезпечує контроль за їх виконанням.
Рішення сільської ради приймаються на її пленарних засіданнях після обговорення більшістю депутатів від загального складу ради. При встановленні результатів голосування до загального складу сільської ради включається сільський голова, якщо  він приймає участь в пленарному засіданні ради, та враховується  його голос.
Рішення сільської ради приймаються відкритим (в тому числі поіменним) або таємним голосуванням. Прийняте рішення в п’ятиденний термін  з моменту його прийняття може бути призупинено сільським головою і внесено на повторний розгляд  сільської ради з обгрунтуванням зауважень. Рада повинна  в двотижневий термін повторно розглянути  рішення. Якщо рада відхилила  зауваження  сільського голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу ради, воно вступає в силу.
Рішення сільської ради нормативно-правового характеру вступають в силу з дня їх офіційного оприлюднення, якщо  радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень в дію.
В зв’язку з відсутністю на території ради друкованих  засобів масової інформації  місцевого характеру, оприлюднення здійснюється шляхом розміщення прийнятих радою нормативно-правових актів на стендах у спеціально відведених для цього місцях та на офіційній сторінці Іванівської сільської ради в мережі Інтернет. 
Рішення про місцевий бюджет оприлюднюється не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття шляхом розміщення  на стендах у спеціально відведених для цього місцях та на офіційній сторінці Іванівської сільської ради в мережі Інтернет. 

Виконавчий комітет сільської ради в межах своїх повноважень приймає рішення. Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданні більшістю голосів від загального складу  виконавчого комітету та  підписуються сільським головою.

У випадку  не згоди сільського голови з рішенням  виконавчого комітету ради він може призупинити  дію цього рішення своїм розпорядженням і винести це питання  на розгляд відповідної ради.
Сільський голова в межах своїх повноважень видає розпорядження. Розпорядження діляться  на розпорядження  голови сільської  ради  по основній діяльності, особовому складу та   відрядженнях.
Рішення виконавчого комітету сільської ради з питань, віднесеним до власної компетенції виконавчого  комітету, можуть  бути  відмінені    відповідною радою.
Рішення сільської  ради, принйяті в межах його повноважень, обов’язкові для виконання всіма розташованими  на території села органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та  організаціями,  посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території сіл.
Акти сільської ради з мотивів їх невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку.
 
СТАТТЯ 3. Принципи діяльності сільської  ради
Діяльність сільської ради  будується  на принципах:
-  народовладдя;
-  законності;
-  колегіальності;
-  сполучення  місцевих  і державних інтересів;
-  виборності;
-  правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених  Законом України « Про місцеве самоврядування  в Україні»  та іншими законами;
-  підзвітності і  відповідальності  перед територіальною громадою;
державної підтримки і гарантії місцевого  самоврядування;
-  судового захисту  прав місцевого  самоврядування.
Сільська рада та  її  посадові особи  раз на рік на загальних зборах  інформують населення про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку, здійснюють публічне представлення інформації про виконання бюджету села,  звітують  перед територіальною громадою про свою діяльність.
 
СТАТТЯ 4. Матеріальна та  фінансова основа діяльності сільської ради
Матеріальною та фінансовою основою діяльності сільскої ради є:
-  рухоме та нерухоме майно;
доходи місцевого бюджету;
природні ресурси;
об’єкти  комунальної  власності.
 
СТАТТЯ 5. Порядок затвердження, внесення змін та  доповнень в Регламент сільської    ради                          
Регламент затверджується сільською  радою . Зміни і уточнення в Регламент приймаються радою по ініціативі депутатів, постійних комісій, а також у випадку прийняття нових законодавчих актів України,що торкаються  положень  Регламенту.
Контроль за дотриманням Регламенту покладається на голову сільської ради та  постійну комісію сільської ради з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку, охорони прав людини і соціального захисту населення. 
 
РОЗДІЛ 2. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ  МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.
 
СТАТТЯ 6. Порядок формування сільської  ради 
Сільська  рада складається  із депутатів, що вибираються  населенням території сільської ради  на основі  загального, рівного і прямого  виборчого права, шляхом таємного голосування, згідно порядку організації і проведення виборів депутатів, визначеного Законом України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів»
Загальний склад ради складає 12  депутатів, визначений   радою у відповідності  до закону про вибори.
Сільська рада вважається  легітимною за  умови  виборів не менше 9 депутатів від загального складу  ради. Якщо до ради вибрано менше 2/3 її складу, до обрання необхідної кількості  депутатів продожує  здійснювати повноваження   рада  попереднього  скликання.
В  разі дострокового припинення повноважень деяких депутатів, в результаті чого до складу ради входить менше 2/3 депутатів, до обрання необхідної кількості депутатів така рада вважається правочинною при наявності  більше половини  депутатів від  загального  складу  ради.
             
СТАТТЯ 7. Організація роботи сільської  ради
Діяльність сільської  ради здійснюється  на підставі  планів роботи на квартал, які ухвалюються  сільською  радою.
 План роботи визначає головні напрями діяльності сільської ради та її органів, а також організаційні форми вирішення поставлених задач,  містить в собі перелік основних  заходів  та виконавців.
План роботи розробляється постійними комісіями та  головою сільської ради з урахуванням пропозицій  депутатів сільської ради  та  членів виконавчого комітету сільської ради.
План роботи розглядається  на сесії сільської ради  в кінці  поточного кварталу.
Контроль за виконанням  плану роботи покладається на секретаря сільської ради, організація його виконання здійснюється постійними комісіями та   виконавчими органами сільської  ради. Хід виконання плану роботи обговорюється на засіданнях постійних комісій та на сесії сільської  ради.
 
СТАТТЯ 8.Планування  роботи постійних комісій сільської ради
Плани роботи постійних комісій сільської ради  складаються на рік – перспективний і на квартал, з урахуванням пропозицій  депутатів сільської ради та затверджуються  протоколами засідань постійних комісій сільської  ради.
Контроль за формуванням і виконанням планів роботи постійних комісій покладається на голів постійних комісій.
Організація їх виконання – на депутатів та виконавчі органи сільської ради.
 
СТАТТЯ 9. Підготовка питань,  що виносяться  на розгляд сесії сільської ради.
Пропозиції з питань на розгляд сесії сільської ради вносяться головою ради, постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетомзагальними зборами громадян. Пропозиції про включення до порядку денного сесії ради  попередньо
розглядаються   профільною  постійною комісією з виданням відповідного заключення.
Не пізніше, як на другій сесії  затверджується Регламент сільської ради, а також
Положеня про постійні комісії сільської ради.
Проекти рішень сільської ради з додатком   всіх необхідних документів підлягає обов”язковому погодженню з посадовими особами, що приймали участь в підготовці, виконанні та здійсненні контролю за даними рішеннями, заступником голови сільської ради, головами постійних комісій по напрямках. У випадку незгоди   з проектом рішення, наявності зауважень, доповнень, вони викладаються на окремому листі.
Не допускається внесення на сесію ради проектів рішень, якщо не виконано і не знято з контролю раніше прийняте рішення сільської ради по  аналогічному питанню.
Пропозиція до порядку денного, винесені зборами громадян, повинні відображати загальні інтереси територіальної громади і відноситися до компетенції органів місцевого самоврядування.
Збори громадян  проводяться у відповідності з діючим законодавством. Матеріали надаються  секретареві сільської ради  в терміни і в порядку, передбачені даним Регламентом.
До проекту рішення додається:
-   лист погодження;
- обгрунтовуючі документи про необхідність прийняття рішення,   пояснювальна записка, довідкові  матеріали;
дані про доповідача та  співдоповідача з  зазначенням часу, необхідного на доповідь і співдоповідь;
-   реєстр розсилки документа.
Пропозиції по проекту порядку денного чергової  сесії сільської ради з пропозиціями, узгодженими в порядку, встановленому чинним Регламентом, проектів рішень, вноситься через секретаря сільської  ради  не пізніше, як за 10 днів до сесії.
Сільський голова  розглядає надійшлі заяви, при необхідності - за участю відповідної постійної комісії та вирішує   питання про прийняття пропозиції або її  відхилення з урахуванням  мотивів.
 
РОЗДІЛ 3. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ  СЕСІЙ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ.
 
СТАТТЯ 10. Сессійна форма роботи сільської  ради
Сільська рада проводить свою роботу сессійно. Сесія  ради  складається  із пленарних  засідань, а також засідань постійних комісій.
 
СТАТТЯ 11. Скликання  першої сесії сільської ради
Першу сесію заново вибраної сільської  ради  скликає  голова сільської  виборчої комісії по виборах депутатів сільської ради і сільського голови, не пізніше, як через місяць після вибрання ради в право чинному  порядку.
Готує  пропозиції про  порядок проведення першої сесії тапитання, які  передбачається  внести на її  розгляд, голова сільської ради минулого скликання з залученням  заново  вибраних депутатів.
Першу сесію відкриває та  веде  голова сільської виборчої комісії.
Він інформує раду  про підсумки виборів депутатів і сільського голови і  визнання  їх повноважень.
На розгляд  першої сесії виносяться  питання:
1) про визнання повноважень заново вибраних депутатів і заново вибраного голови сільської ради.
Після визнання повноважень заново вибраного голови сільської ради за його пропозицією до порядку денного сесії можуть бути додатково включені слідуючі  питання:
-   про  обрання секретаря сільської  ради;
-   про затвердження Регламенту сільської  ради;
- про утворення виконавчого комітету ради, визначення  його чисельності та персонального складу;
-   про затвердження структури, чисельності  сільської  ради  та   видатків на її  утримання;
-   про утворення  та  вибрання  постійних комісій сільської  ради;
 
СТАТТЯ 12. Порядок скликання чергових та  позачергових сесій сільської ради
Наступні  сесії сільської  ради скликаються у  відповідності  з діючим законодавством в міру необхідності, але не менше одного разу в квартал, а з  питань  відведення  земельних ділянок  не рідше як один раз в місяць.
Рішеннясільського голови про скликання чергової сесії доводиться до відома депутатів і населення  не пізніше, як  за 10 днів до сесії, а у  виняткових  випадках – не пізніше, як за  день до сесії з зазначенням  часу скликання, місця проведення,  питань, які пропонується  внести на розгляд сесії сільської ради.
 Черговою є сесія сільської ради, на якій  розглядаються питання, передбачені  планом роботи. Позачерговою є сесія, на якій розглядаються питання, не передбачені планом роботи сільської ради, яка скликається для розгляду  невідкладних питань.
Проекти рішень, інші документи та матеріали з питань , що вносяться  на розгляд ради, доводяться до відома депутатів не пізніше, як за 3 дні до сесії, а у  виняткових випадках -в день проведення сесії.
 
СТАТТЯ 13. Випадки скликання сесії секретарем сільської ради
У випадку немотивованої  відмови  або неможливості  з боку голови сільської ради скликати сесію,  сесія скликається секретарем сільської ради:
- у  відповідності  з дорученням голови сільської ради;
- якщо голова сільської  ради  без поважних причин не скликає сесію в 2-х тижневий  термін; по пропозиції, але не менше 1/3 депутатів от загального складу  ради,  виконавчого комітету;
- якщо сесія не скликається  головою ради   в строки, передбачені  законом.
 
СТАТТЯ 14. Право вимоги  скликання  сесії
Сесія також  повинна  бути скликана за пропозицією не менше 1/3  депутатів  від загального складу  сільської ради,  виконавчого комітету сільської ради.
У випадку, якщо голова сільської ради та  її секретар в  2-х тижневий  термін  не скликають сесію на  вимогу  депутатів і членів виконавчого комітету, сесія  може бути скликана  депутатами, що складають  1/3 складу  ради   або  постійною комісією сільської ради.
 
СТАТТЯ 15. Порядок внесення пропозицій  про скликання  позачергової сесії
Пропозиції про скликання позачергової сесії подаються  письмово сільському голові з переліком питань, внесених на розгляд сесії зі стислим обґрунтуванням  необхідності її скликання.
 
СТАТТЯ 16. Оформлення рішення про скликання  сесії
Рішення про скликання  сесії головою ради  або  секретарем оформляється у вигляді розпорядження.
У  випадку  скликання сесії в порядку, передбаченому статтями 12,13 цього Регламенту, група депутатів в кількості  не менше  1\3 або постійна комісія рішення про скликання сесії оформляють у вигляді  рішення групи депутатів за підписами не менше 1\3 або постійної комісії сільської ради  відповідно, у встановленому порядку.        
Рішення про скликання позачергової сесії доводиться до відома депутатів в порядку і строки, передбачені  ст. 12 Регламенту.
 
СтатТя 17. Ведення і правочинність сесії  сільської  ради
Сесію сільської  ради  відкриває і веде  відповідно  сільський голова, а у  випадках, передбачених ст.13 Регламенту- секретар  ради. У  випадку, передбаченому ст.14 Регламенту, сесію відкриває і веде за дорученням групи депутатів, по иніціативі  якої скликана  сесія, один з депутатів, які входять до  її складу, а веде по рішенню ради - один з депутатів сільської ради.
Сесія ради є правочинною, якщо  в її пленарному засіданні приймає участь більше половини депутатів від  загального складу   ради.
Сесія сільсько ради проводиться гласно. У  випадку  необхідності  рада приймає рішення про проведення закритого пленарного засідання.
 
РОЗДІЛ 4. Порядок пРоведенНя сесІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
 
СтатТя 18.  Обовязок участі депутата в сесії  ради          
Депутат сільської ради  повинен приймати участь  в роботісесії сільської ради, засіданнях постійних комісій і  інших комісіях  ради, до складу  яких  його обрано.
У  випадку неможливості прибути на сесію ради він  повинен повідомити про це письмово або усно сільського голову   або  секретаря.
У  випадку  пропуску депутатом на   протязі   року  більш половини  пленарних засідань  ради  або  засідань постійних комісій, невиконання їм без поважних причин рішень та  доручень  ради  сільська  рада  може  звернутися  до   виборців з  пропозицією про  відкликання  такого депутата у встановленому законом порядку.
 
СтатТя 19. Перелік  питань , які  виносяться  на розгляд  сесії
Порядок денний  та  порядок роботи сесії затверджується  радою. При необхідності в запропонований порядок денний депутати можуть  вносити додаткові питання , якщо  матеріали мають необхідні   погодження.
Питання затвердженого радою порядку денного сесії можуть розглядатися  в будь-якій послідовності, відкладатися  або  виключатися  з порядку денного сесії.
 
СТАТТЯ  20. Повноваження  головуючого  на сесії
 Головуючий на сесії ради:
- забезпечує  виконання  положень  цього  Регламенту всіма  присутніми на сесії;      
- веде засідання сесії сільської  ради, слідкує за дотриманням кворума сесії та прийнятого депутатами порядку роботи;
- організує обговорення  питань;
- надає  слово доповідачам, співдоповідачам і депутатам, які виступають на сесії, забезпечує рівні можливості  депутатам для участі в обговоренні;
-  за погодженням з радою  надає  слово запрошеним на сесію;
- зачитує письмові запити, особисті  заяви та довідки  депутатів, надає депутатам слово для усних запитів, питань та довідок, а також зауважень по веденню сесії в порядку, передбаченим  цим  Регламентом;
- проводить голосування депутатів з питань, що  потребують прийняття рішення сільської ради, та  оголошує його результати;
- приймає міри по підтриманню порядку на засіданні ради, при грубому порушенні його має право за погодженням  з  радою запропонувати особам, запрошеним  на сесію, залишити  зал засідань;
- дає доручення, повязані з забезпеченням роботи сесії сільської ради, постійним комісіям і депутатам, а також секретарю сесії сільської  ради.
 
СТАТТЯ  21. Права депутата  ради  на сесії
Депутат сільської ради має право вирішального голосу по всім питанням, що  розглядаються  сільською  радою, має право вибирати  та  бути обраним в органи сільської  ради.
Депутат має право пропонувати   питання  для розгляду  радою на сесії, вносить пропозиції про порядок розгляду  обговорюваних   питань, про персональний склад утворюваних сільською радою органів і кандидатур особ, що вибираються  або затверджуються  сільською радою, звертатися  з запитами, приймати участь в дебатах,  ставити   питання, вносити проекти рішень і поправок до них, виступати з обгрунтуванням своїх пропозицій і по мотивах голосування, давати довідки в порядку, встановленому  цим  Регламентом.
 
СТАТТЯ 22. Гарантії діяльності депутатів сільської  ради
Депутат має право знайомитися з офіційними документами,  що надходять  і  зберігаються  в сільській  раді,   робити  виписки та  копіювати  їх.
На час сесій ради, засідань постійних комісій, а також для  виконання  депутатських повноважень в інших, передбачених  законом, випадках  депутат ради  звільняється  від виконаннявиробничих  або  службових обов”язків з відшкодуванням   його середнього заробітку та  інших  витрат, пов”язаних  з  депутатською діяльністю.
 
СТАТТЯ 23. Пропозиції  та  зауваження  депутатів
Пропозиції та зауваження, висловлені  депутатами на сесії  ради, передані у письмовій формі головуючому  на сесії, розглядаються  радою  або  за   її  дорученням постійними комісіями ради, або  направляються на розгляд підзвітним та підконтрольним їй органам і посадовим  особам, які повинні розглянути  ці пропозиції, зауваження  в строки, встановлені  радою, і про вжиті заходи   повідомити депутату  та   раді.
 
СТАТТЯ 24. Листи  громадян         
 
Листи громадян,  які надійшли на  адресу сесії   ради, реєструються секретарем сесії і направляються  сільським головою на розгляд органам ради і посадовим особам в порядку, передбаченому  діючим законодавством.
 
РОЗДІЛ 5. ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯТТЯ  РІШЕНЬ
 
СТАТТЯ 25.Порядок голосування по проекту рішень
У випадку   відсутності  пропозицій, доповнень і уточнень по проекту рішення голосування по ньому проводиться в цілому.
Розгляд пропозицій, доповнень і уточнень по проекту рішення  сільської ради проводиться лиш післе  прийняття   сільською радою внесеного проекту рішення за основу. У тому випадку, якщо проект рішення не приймається за основу, питання, по якому було підготовлено проект рішення, знімається з порядку денного.
За рішенням сільської ради, текст  проекту рішення на засіданні сільської ради може не оголошуватись, якщо сам проект роздано депутатам.
Голосування по проекту рішення проводиться в цілому і спочатку по пунктах, по розділах, а потім – в цілому.
 
 СТАТТЯ 26. Форми голосування
Рішення ради приймаються відкритим (в тому числі поіменним) або таємним голосуванням, після закінчення обговорення головуючий на сесії оголошує про перехід  до голосування. На голосування ставиться проект рішення за основу, потім – надійшлі пропозиції та зауваження, довідки, в порядку їх надходження, рішення в цілому.
Рішення сільської ради  приймаються відкритим голосуванням.
 
СТАТТЯ 27. Таємне голосування
Таємне голосування обовязково проводиться у випадку вибрання секретаря сільської ради і у випадку його дострокового звільнення з посади. Обовязково таємне голосування приміняться також у випадку прийняття рішення по зверненню до суду, визнання незаконними актів виконавчого комітету, підприємств, установ і організацій, які обмежують права територіальної  громади в сфері їх загальних інтересів, а також повноважень сільської ради і її органів.
Таємне голосування проводиться з використанням бюллетенів для таємного голосування.
Для проведення таємного голосування з використанням бюллетенів і визначення результатів виборів із числа депутатів вибирається рахункова комісії в кількості 3 чоловік.
До рахункової комісії не можуть входити депутати, чиї кандидатури висунуті до складу обираємих органів або на посаду посадових осіб, а також депутати, чиї інтереси зачіпаються при прийнятті рішення.
Рахункова комісія вибирає  з свого складу голову і секретаря комісії. Рішення рахункової комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії.
В бюллетені для голосування вносяться прізвища, ім’я та по батькові депутатів( в порядку їх висування, місце роботи, займана посадаь,   від якого виборчого      округу вибраний депутатом ради, або питання в чіткому викладенні, яке належить вирішити шляхом таємного голосування.
Рахункова комісія виготовляє   бюллетені для таємного голосування в кількості,не більше загальної кількості депутатів ради. Всі бюллетені для таємного голосування підписуються головою, двома членами рахункової комісії і скріплюються печаткою ради
Не видані бюллетені до початку підрахунку голосів підлягають погашенню у встановленому порядку: на бюлетені проставляється слово „ПОГАШЕНО”
Бюллетені повинні містить необхідну для голосування інформацію. В бюллетені для голосування по проекту рішення або по єдиній кандидатурі повинно стояти слово „за”,”протии, „утримався”. Кожному депутату ради видається тільки один бюлетень.
Депутат   ради зобов’язаний здійснювати  своє право на голосування. Депутат, який був відсутнім  під час  процедури  голосування, не  має пава подати свій голос пізніше.
Перед початком голосування урни перевіряються, опечатується членами рахункової комісії та розміщуються таким чином, щоб вони знаходились в полі зору членів рахункової комісії.
Депутат має право проголосувати тільки за одного кандидата. 
 
СТАТТЯ 28. Підрахунок голосів та прийняття рішення
Скриньки вскриваться в присутності всіх членів рахункової  комісії.
 Бюллетеніневстановленогозразка, бюллетенібезпідпису голови та членів комісії абобезпечатки,атакожбюллетені, вякихбільше одної відмітки, вважаються недійсними,априголосуванніпорішеннюбюллетені, девідмітки зробленівдвохібільше варіантах відповіді, Прізвища, дописані в бюллетні, при підрахунку голосів не враховуються.
Результати підрахунку голосів оформляються протоколом рахункової комісії за підписом голови і всіх членів комісії.
Окремі думки членів рахункової комісії заносяться до протоколу.
Голова рахункової комісії доповідає  про результати виборів.
По доповіді рахункової комісії рада  відкритим голосуванням приймає рішення про затвердження результатів таємного голосування.
За рішенням ради може бути проведене поіменне голосування. Воно проводиться шляхом видачі іменних бюллетенів з обов’язковим підписом листа реєстрації особистими підписами депутатів
 
СТАТТЯ 29. Повторне голосування
При виявленні помилок в порядку та техніці проведення голосування більшістю голосів від числа присутніх депутатів проводиться повторне  голосування.
 
СТАТТЯ 30. Прийняття рішення
Рішення ради  вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість депутатів від загального складу ради, крім особливих випадків, передбачених законодавством.
Рішення ради підписуються сільським головою, а в разі його відсутності – секретарем ради або депутатом, виконуючим функції головуючогоо (у випадках, передбачених  законодавством).
Рішення ради про визнання повноважень депутатів першої сесії знов вибраного складу  сільських депутатів, знову вибраного  голови сільської ради   підписується  головою       сільської територіальної виборчої комісії. Слідуючи рішення,    прийняті на першій сесії, підписуються сільським головою .
 
СТАТТЯ 31. Набрання чинності рішень сільської ради.
Рішення ради нормативно-правового характеру вступають в силу з моменту їх оприлюднення, всі інші рішення – з моменту їх прийняття, якщо не встановлено інший термін прийняття цих рішень в дію.
Рішення ради надсилаються  відповідним підприємствам, організаціям та установам, посадовим особам і доводяться до відома громадян не пізніше, як в десятиденний термін після їх прийняття.
 
РОЗДІЛ 6. ПРОТОКОЛИ  СЕСІЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ
 
СТАТТЯ 32. Зміст  протоколу сесії
На кожній сесії  сільської  ради ведеться протокол. При наявності  матеріально- технічних умов може проводитися аудиозапис засідання.
В протоколі сесії ради  вказуються слідуючі дані:
-          найменування  ради, порядковий номер сесіїмежах  скликання), дата і місце проведення сесії;
-          число вибраних до ради депутатів, число присутніх  і відсутніх депутатів;
-          порядок  денний сесії,  прізвище, ініціали, номер  виборчого округу,  посада доповідача і співдоповідача по кожному  питанню;
-          прізвище, ініціали, номери виборчих округів депутатів,  що виступили  в обговоренні (для осіб, що не є депутатами сільської  радипосади), а також депутатів, які внесли запити або задали (письмово  або  усно)  питання  доповідачам;
-          перелік всіх прийнятих рішень з зазначенням  числа голосів, поданих за, проти  рішення і утримались.
До протоколу сесії  додаються  рішення, прийняті сільською радою з усіма погодженнями та матеріали,  по основних обговорюваних  питаннях на сесії. Письмові запити депутатів, розглянуті  на сесії, письмові пропозиції і зауваження  депутатів, передані головуючому  на сесії, тексти виступів  записаних, але не отримавших слово для виступу в зв”язку з закінченням  дебатів, список  відсутніх на  сесії депутатів з указанням причин, список  запрошених на сесію.
Протоколи сесій сільської ради, прийняті нею рішення  підписуються сільським головою, у випадках, передбачених законом - секретарем сільської  ради абодепутатом ради, який  за дорученням депутатів головував  на її засіданні.
           
СТАТТЯ 33. Реєстрація рішень сесії
Рішення сільської  ради  реєструються  з зазначенням  порядкового номера скликання сесії, з присвоєнням їм номера.
( Наприклад: VII/1-5від« 11 » листопада  2015г року., де VII-номер скликання, 1-номер сесії, 5- номер рішення).
 
СТАТТЯ 34. Зберігання  протоколів сесій
Перші екземпляри протоколів сесії на  протязі  встановленого термінузберігаються  в сільскій  раді, а потім -  здаються до  районного державного  архіву на постійне   зберігання.
 
РОЗДІЛ 7. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА 
 
СТАТТЯ 35. Сільський голова
Сільський голова є головною  посадовою особою територіальної громади села. Він вибирається сільською територіальною громадою на  підставі  загального, рівного, прямого виборчого права шляхом  таємного голосування  в порядку, визначеному  законом, і  здійснює  свої повноваження на постійній основі.
Повноваження  сільського голови починаються з моменту  оголошення  сільською виборчою  комісією на пленарному засіданні  ради  рішення  про його вибрання  та  закінчуються в момент вступу на  цю  посаду  іншого обраного  голови, крім  випадків  дострокового припинення  його повноважень.
Сільський голова очолює  виконавчий комітет сільської  ради,  головує  на його засіданнях.
Сільський голова не може бути депутатом  ради ,  працювати за сумісництвом на іншій посаді, в тому числі на громадських засадах (крім  викладацької, наукової і  творчої  роботи у вільний від основної роботи час), займатися підприємницькою  діяльністю, одержувати від цього прибуток.
На сільського голову розповсюджуються  повноваження  і гарантії депутатів сільської ради, передбачені  законом про статус депутатських  рад, якщо  інше не встановлено  законом.
Сільський голова в межах повноважень видає розпорядження, які можуть мати нормативний і ненормативний характер.
Трудова діяльність голови сільської ради  регулюється трудовим законодавством з урахуванням специфіки і обмежень, передбачених Законом України « Про місцеве самоврядування в Україні », Законом України «Про статус депутатів місцевих  рад» і Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування ».
Рішення про оплату праці, преміювання сільського голови та виплату матеріальної допомоги на оздоровлення на поточний рік розглядається  та затверджується на сесії ради  при прийнятті бюджету.
Рішення про виплату матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань приймається згідно заяви сільського голови один раз на рік.
Розмір премії може корегуватися на протязі року відповідним рішенням ради.
 
 
РОЗДІЛ 8. СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ
 
СТАТТЯ 36. Секретар сільської  ради
Секретар сільської  ради  вибирається на першій сесії сільської  ради  заново вибраного складу  за  пропозицією  сільського голови із числа її депутатів  і  працює  в сільській  раді  на постійній основі.
Секретар сільської  ради  не може суміщати  свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової і творчої  роботи у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати  від цього прибуток.
Секретар сільської  ради:
скликає сесії  ради  у випадках, передбачених статтею 13 Регламенту;
- повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесіїради,  питання , які  передбачається  винести на розгляд ради;
- веде засідання ради  і підписує  її рішення у випадках, передбачених статтею 13 Регламенту;
організує підготовку сесій  ради,  питань , що  виносяться  на розгляд сільської  ради;
- забезпечує своєчасне доведення рішень ради до відома  виконавців  і населення, організує контроль за їх виконанням;
координує  діяльність постійних та інших  комісій сільської ради , дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;
-   сприяє  депутатам сільської  ради  у  здійсненні  їх повноважень;
- організує, за дорученням ради, підготовку і здійснення  у відповідності  з законодавством заходів,  пов’язаних з проведенням референдумів і виборів в органи державної  влади  і місцевого  самоврядування;
- забезпечує  зберігання  офіційних документів сільської територіальної громади, забезпечує  доступ до них  осіб,  яким   це право передбачено  законом;
-   вирішує за дорученням сільського голови  або  сільської  ради   інші питання, пов’язані з   діяльністю сільської ради і її органів;     
Секретар сільської  ради за  рішенням  ради одночасно здійснює повноваження секретаря  виконавчого комітету сільської  ради.
Повноваження секретаря сільської  ради  можуть бути достроково припиненіза рішенням сільської  ради.                                     
 
 РОЗДІЛ 9. ПОСТІЙНІ  І  ТИМЧАСОВІ  КОНТРОЛЬНІ КОМІСІЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ
              
СТАТТЯ 37. Постійні  комісії сільської  ради
Постійні комісії  є органами сільської  ради,  підзвітні раді  і під  контрольні їй.
Вони вибираються  із числа депутатів для вивчення, попереднього розгляду  і підготовки питань, віднесених до компетенції сесії  ради, здійснення  контролю за виконанням  рішень ради і його виконавчого  комітету. Депутат  сільської  ради  повинен  входити  до складу  однієї із постійних комісій. Діяльність комісії базується на принципах: законності, гласності,  поєднанні місцевих та державних  інтересів, виборності, самостійності в межах  наданих   їм повноважень, підзвітності  раді  і відповідальності  перед нею.
Депутати ради працюють  в постійних комісіях на громадських засадах,  повинні  бути членами тільки однієї постійної комісії. Діяльність постійних комісій, їх повноваження  і права визначаються Конституцією України, діючим  законодавством і Положенням про постійні комісії, затвердженим радою.
Постійні комісії, за дорученням ради або   з власної  ініціативи, попередньоно розглядають  проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання  програм і бюджету,  вивчають  та  готують питання про стан і розвиток відповідних  галузей  господарського  і соціально-культурного будівництва,   інші  питання, які  вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради  і готують  висновки  по цим  питаннях, виступають на сесіях  ради  з доповідями і співдоповідями
За дорученням ради,  сільського голови, або з власної  ініціативи постійні комісії вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних  раді  органів, а також з питань, що відносяться до відома ради,  підприємств, установ та організацій, їх філій та відділень незалежно від форми власності, а також їх посадових осіб. По результатах перевірки надають рекомендації на розгляд керівників цих підприємств, установ і організацій, а в необхідних випадках – на розгляд ради.
Постійні комісії вибираються  радою на строк її повноважень в складі  голови і членів комісії.  Всі  інші   питання  структури комісії  вирішуються  відповідною комісією.
До складу постійних комісій сільської ради не може бути обрано сільського головуі секретаря сільскої  ради.
На протязітерміну своїх повноважень сільська рада може утворювати   нові постійні комісії, ліквідовувати  і реорганізовувати раніше утворені  комісії, вносити зміни   до  складу  комісії.
Засідання постійної комісії  збирається  в міру необхідності і є  правочинним, коли в ньому приймає участь не менше половини депутатів від загального  складу комісії. Висновки,  рекомендації, інші рішення постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії, і підписуються  головою  комісії, а у  випадку його відсутності- заступником голови і секретарем комісії.
 
СТАТТЯ 38. Обов’язковість  розгляду  рекомендацій і висновків  постійних комісій 
Рекомендації і  висновки постійних комісій підлягають обов”язковому розгляду  виконавчим комітетом ради, підприємствами ,  установами та організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжитих  заходах повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.
Керівники підприємств та організацій  повинні виконувати законодавчі вимоги постійних комісій, надавати необхідні матеріали та документи, які  необхідні  комісіям для виконання їх повноважень.
СТАТТЯ 39.  Тимчасові контрольні комісії сільської  ради
Сільська рада  має право  вибирати  тимчасові  контрольні комісії із числа депутатів  для контролю за конкретними  питаннями місцевого  самоврядування, визначених радою, з наданням звітів та пропозицій  по ним на сесію.
Тимчасова контрольна комісія, у встановлений радою  строк  подаєписьмовий звіт про виконану  роботу, а також підготовлені  пропозиції.
Комісія вважається вибраною, якщо за рішення, про її створення  проголосувало не менше 1\3 депутатів від  загального складу.
В рішенні про створення  тимчасової контрольної комісії міститься  назвакомісії, завдання, персональний склад і її   голова.
Тимчасові контрольні комісії  мають право  залучати для участі в своїй роботі спеціалістів, експертів.
Повноваження тимчасової контрольної комісії припиняються  з моменту прийняття радою остаточного  рішення по результатах її роботи або  в результаті припинення повноважень ради.
 
РОЗДІЛ  10.   РОЗГЛЯД   ДОРУЧЕНЬ   ВИБОРЦІВ
 
СТАТТЯ 40. Узагальнення доручень виборців
Надійшлі доручення виборців узагальнюються  секретарем сільської ради. Узагальнені   доручення  виборців   передаються з метою вивчення  та  внесення конкретних пропозицій по їх виконанню, як з технічної, так  організаційної і фінансової сторони, з відповідним обгрунтуванням  голові сільскої ради, виконавчому комітету. Доручення виборців  розглядаються   в строки, не більше одного місяця
 
СТАТТЯ 41.Організація реалізації доручень виборців
Після отримання  пропозицій  від виконавчого комітету сільської ради про вивчені  доручення  виборців постійними комісіями,  рада вивчає і затверджує план заходів по виконанню доручень виборців.
Зміни і доповнення в план заходів по виконанню доручень виборців вносяться сільською  радою за пропозицією  постійних комісій, депутатів сільської ради , її виконавчого комітету.
Рішення про виконання  доручень виборців враховується  в планах економічного, соціального і культурного  розвитку села при затвердженні бюджету.
Виконані  доручення виборців знімаються з контролю сільською радою. Сільська рада інформує населення про хід виконання доручень виборців.
 
РОЗДІЛ  11. «ПІДГОТОВКА  ІРОЗГЛЯД  ПРОЕКТІВРЕГУЛЯТОРНИХАКТІВ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ»
 
СТАТТЯ 42. Підготовка і розгляд проектів регуляторних актів сільської ради здійснюється відповідно до  плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, що складається та затверджується радою щорічно, але не пізніше 15 грудня поточного року. План діяльності з підготовки регуляторних актів є складовою частиною плану роботи сільської ради.
План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів та зміни до нього оприлюднюються шляхом розміщення плану та змін до нього на офіційній сторінці  Іванівської сільської ради в мережі Інтернет.
       При підготовці проекту регуляторного акту, який не внесено до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, сільська рада вносить зміни до плану не пізніше  десяти робочих днів з дня внесення проекту на розгляд, але не пізніше дня оприлюдненняцього проекту.

 

СТАТТЯ43. Розробник регуляторного акта, відповідно до строку підготовки проекту, встановленого планом діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, подає постійній комісії сільської ради з питань економічної політики, плануванню бюджету та фінансів(далі постійна комісія) проект  регуляторного акта  разом з аналізом регуляторного впливу,  непізніше ніж за  два місяці  до засідання сесії сільської ради.
 Постійна комісія ради забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акта, який разом з цим проектом та підписаним аналізом регуляторного впливу подається до уповноваженого органу для підготовки у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку пропозицій щодо удосконалення проекту відповідно до принципів державної регуляторної політики.
Постійна комісія ради для підготовки експертного висновку може залучати органи виконавчої влади, підприємства, установи, організації, громадські об’єднання, науковців та фахівців відповідних галузей. Термін  підготовки експертного висновку не повинен перевищувати один місяць.
 На підставі аналізу регуляторного впливу та експертного висновку щодо регуляторного впливу  постійна комісія ради готує свої висновки про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 вище зазначеного Закону.
Висновки  постійної комісії ради готуються на підставі аналізу регуляторного впливу, яким проект регуляторного акта супроводжувався при його внесенні, лише у разі якщо експертний висновок щодо регуляторного впливу не був наданий  постійній комісії ради протягом строку, встановленого для його підготовки.
Постійна  комісія сільської ради , за наявності мотивованого подання депутата сільської ради, іншої постійної комісії сільської ради,  може  визначити експерта та  доручити йому підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акта, внесеного цим депутатом сільської ради, постійною комісією сільської ради. У цьому разі аналіз регуляторного впливу не готується, а експертний висновок щодо регуляторного впливу готується відповідно до вимог статті 8  Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.
 
 
СТАТТЯ44. На підставі аналізу регуляторного впливу, яким супроводжувався проект регуляторного акта при його внесенні на розгляд сесії  ради, а також експертного висновку щодо регуляторного впливу цього проекту,  постійна комісія сільської ради  готує свої висновки про відповідність проекту регуляторного акта вимогам  Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”. У випадках, визначених цим Законом, такі висновки готуються на підставі експертного висновку щодо регуляторного впливу.
Постійна комісія сільської ради  повідомляє розробника регуляторного акта про висновки щодо цього акта.
 
 СТАТТЯ45. У разі якщо постійна комісіясільської ради  дійде висновку, що проект регуляторного акта відповідає  вимогам  Закону України „ Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності ” розробник регуляторного акту або за його поданням постійна комісія сільської ради  оприлюднює одним зі способів, що передбачено ст. 13 Закону України „ Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності ”, проект регуляторного акта, аналіз регуляторного впливу (або експертний висновок) та встановлює строк протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань приймаються зауваження та пропозиції.
Розробник регуляторного акта розглядає усі зауваження і пропозиції щодо проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу, одержані протягом встановленого строку,  повністю чи частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє.
Доопрацьовані проект регуляторного акта та аналіз регуляторного впливу подаються розробником до постійної комісії сільської ради .
 
СТАТТЯ 46. При представленні на пленарному засіданні сесії ради проекту регуляторного акта голова  постійної комісії сільської ради  доповідає про висновки цієї постійної комісії сільської ради щодо відповідності проекту регуляторного акта вимогам  Закону України „ Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності ”.
 
 СТАТТЯ 47.Регуляторний акт   не   може  бути  прийнятий,  якщо присутня хоча б одна з таких обставин: 
- відсутній аналіз регуляторного впливу; 
- проект регуляторного акту не був оприлюднений.  
 
СТАТТЯ  48. План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів та зміни до нього, повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень і пропозицій, проект регуляторного акта та відповідний аналіз регуляторного впливу, звіти про відстеження результативності регуляторних актів та регуляторні акти оприлюднюються шляхом розміщення на офіційній сторінці Іванівської сільської ради в мережі Інтернет. 
 

   

 


      Сільський голова                                                                                    П.А. Бурак
 

 
free pokerfree poker


© 2011 Іванівська сільська рада
Донецька область, Волноваський район
Усі права захищені
При копіюванні матеріалів з сайту посилання на
http://ivanovka.dn.ua/ обов*язкове
Сайт розробленний у студії "Respect design@